Can Ricart

Millores als vestidors.

millores als vestidors

Comencem les millores als vestidors generals!

Com ja saps estem fent remodelacions al CEM Can Ricart per millorar el nostre servei, garantir un espai còmode i confortable i afavorir una bona experiència cada vegada que facis us de la instal·lació, volem que et sentis com a casa!

Com a pròxima millora, farem una reforma integral dels vestidors masculí i femení, aquesta obra començarà el dia 31 de juliol i la previsió de finalització serà a principis de setembre.

Seguidament t’expliquem les millores més importants que es duran a terme:

  • Canvi de tot el paviment existent (terra vestidor): canviem tot el terra vinílic i el substituïm per un nou terra porcelanic antilliscant. Amb això millorem l’estètica, la seguretat i facilitarem les tasques de neteja.
  • Reforma integral dels boxs de dutxes: derruïm tot el mur on estan ubicades les dutxes i refarem tota la instal·lació hidràulica, col·locarem un nou tipus de rajola per afavorir la neteja d’aquest espai i instal·larem nous mecanismes i accessoris de dutxes. Amb aquesta acció millorarem el funcionament de les dutxes i també ens permetrà agilitzar les reparacions a aquesta zona del vestidor ja que part de la instal·lació serà vista.
  • Redistribució de la xarxa de recollida d’aigües: aprofitant el canvi de paviment, redistribuïm la xarxa de desaigües i les pendents de recollida d’aigua. Això millorarà la recollida d’aigua evitant tolls d’aigua i que als boxs de dutxes es barregi l’aigua d’un box a un altre.
  • Nova distribució de guixetes d’us puntual: Volem que estiguis còmode en aquests espais i per això pensarem amb la millor manera de distribució de les guixetes creant un espai més obert i més ampli, en definitiva, més confortable i espaiós.

Esperem que aquesta reforma sigui tot un èxit i treballarem perquè així sigui!

Per tal d’oferir-vos  el mateix servei en aquest espai de temps, us derivarem a altres vestidors de la instal·lació que prèviament adaptarem perquè en podeu fer ús fins que acabi la reforma dels vestidors generals.

Moltes gràcies per la vostre col·laboració i comprensió.

 

Versión castellana.

 

Empezamos las mejoras en los vestuarios generales!

Como ya sabes estamos remodelando el CEM Can Ricart para mejorar nuestro servicio, garantizar un espacio cómodo y confortable y favorecer una buena experiencia cada vez que hagas uso de la instalación, queremos que te sientas como en casa!

Como próxima mejora, haremos una reforma integral de los vestuarios masculino y femenino, esta obra comenzará el día 31 de julio y la previsión de finalización será a principios de septiembre.

Seguidamente te explicamos las mejoras más importantes que se llevarán a cabo:

  • Cambio de todo el pavimento existente (tierra vestidor): cambiamos todo el suelo vinílico y lo sustituimos por un nuevo suelo porcelanico antideslizante. Con esto mejoramos la estética, la seguridad y facilitaremos las tareas de limpieza.
  • Reforma integral de los boxes de duchas: tirar todo el muro donde están ubicadas las duchas y reharemos toda la instalación hidráulica, colocaremos un nuevo tipo de ladrillo para favorecer la limpieza de este espacio y instalaremos nuevos mecanismos y accesorios de duchas. Con esta acción mejoraremos el funcionamiento de las duchas y también nos permitirá agilizar las reparaciones a esta zona del vestuario ya que parte de la instalación será vista.
  • Redistribución de la red de recogida de aguas: aprovechando el cambio de pavimento, se redistribuya la red de desagües y las pendientes de recogida de agua. Esto mejorará la recogida de agua evitando charcos de agua y que los boxes de duchas se mezcle el agua de un box a otro.
  • Nueva distribución de taquillas de uso puntual Queremos que estés cómodo en estos espacios y por eso pensaremos con la mejor manera de distribución de las taquillas creando un espacio más abierto y más amplio, en definitiva, más confortable y espacioso.

Esperamos que esta reforma sea todo un éxito y trabajaremos para que así sea!

Con el fin de ofrecer el mismo servicio en este espacio de tiempo, os derivaremos a otros vestuarios de la instalación que previamente adaptaremos para que puedes hacer uso hasta que termine la reforma de los vestuarios generales.

Muchas gracias por tu colaboración y comprensión.

Tags: , , , , , , ,